Splošni pogoji poslovanja

Spletna Akademija d.o.o.

Splošno

Podatki o podjetju, ponudniku in upravljavcu spletne strani

Naziv pravne osebe: Spletna Akademija d.o.o., Mali Kamen 51, 8281 Senovo
Davčna številka: 97701998
Matična številka: 6800432000
Kontaktni elektronski naslov: info@tadejbevc.tv
Kontaktna telefonska številka: +386 (0)40 791 148
Podatki o vpisu v register: Podjetje je bilo vpisano v sodni register dne 5.3.2015.
Kontaktna oseba: Tadej Bevc

Definicije

Naročnik, stranka

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom produktov in storitev preko spletne strani TadejBevc.TV ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico, svetovanje, mentorstvo… (v nadaljevanju naročnik ali stranka).

Uporaba spletnega mesta

Pomen uporabe

Uporaba tega spletnega mesta pomeni eno ali vse od spodaj naštetega:

 1. ogledovanje vsebin na spletni strani,
 2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani in prijavljanje na brezplačne vsebine,
 3. naročanje produktov ali storitev na spletni strani (spletni tečaji, treningi, svetovanje, mentorstvo…),
 4. registracija na uporabniški portal,
 5. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Odgovornosti kupca

 1. Kupec je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pogoji poslovanja.
 2. Kupec je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali prodajalcu namerno ali iz malomarnosti.
 3. Kupec lahko obvesti prodajalca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja prodajalec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna. Ko prodajalcu lahko nastane škoda, pa je kupec to dolžan nemudoma storiti.

Registracija kupca

 1. Kupec je dolžan ob in po registraciji posredovati točne in resnične podatke. Prepovedana je kakršnakoli zloraba tujih osebnih podatkov.
 2. Kupec je dolžan prejeto uporabniško ime in geslo skrbno hraniti in ga ne posredovati tretjim osebam.
 3. Kupec je seznanjen, da lahko prodajalec v primeru uporabe neresničnih podatkov ali zlorabe tujih osebnih podatkov, sproži ustrezne pravne postopke zoper njega.

Kupci se lahko registrirajo, če so na dan registracije stari vsaj 16 let.

Odgovornosti prodajalca

Prodajalec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Prodajalec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin.

Prodajalec ne prevzema odgovornosti in kupec ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:

 1. škode, ki jo utrpi kupec ob nepravilni uporabi spletnega mesta ali ob neupoštevanju teh pogojev poslovanja,
 2. slovničnih napak v besedilih,
 3. če spletno mesto ne deluje brez izpadov,
 4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
 5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih prodajalec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu, produktu ali storitvi.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani https://tadejbevc.tv in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili teh splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani TadejBevc.TV (https://tadejbevc.tv).

Stranke so dolžne spremljati spletno stran ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse uporabnike in stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se uporabnik ali stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščen, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice, ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

Naročilo storitev

Ponudba produktov in storitev

Produkti ali storitve so podrobno predstavljene na posameznih predstavitvenih in promocijskih podstraneh te spletne strani. Prodajalec ima na spletni strani opredeljene lastnosti ter ceno produkta ali storitve, morebitne popuste in akcije, načine naročanja in plačila ter pravice kupcev. Kupec je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pogoji poslovanja in se ob naročilu z njimi strinja. Kupec je seznanjen, da se s potrditvijo pogojev poslovanja in naročila produkta ali storitve šteje prodajna pogodba za sklenjeno.

Postopek oddaje naročila oz. nakupa

Kupec se s pregledom posamezne promocijske strani odloči za nakup, kar potrdi s klikom na gumb za nakup. Po kliku je kupec preusmerjen na naročilnico, kjer ima možnost vnosa kode kupona za uveljavitev ugodnosti, lahko dodaja ali odstranjuje količino izbranih storitev ter s klikom na gumb Posodobi naročilnico, te spremembe uveljavi. Kupcu se z vsako spremembo in posodobitvijo naročilnice izpiše skupni znesek naročila.

S klikom na gumb Nadaljuj na blagajno, se kupec premakne na drugi korak, to je Zaključek nakupa. V tem koraku ima kupec možnost prijave, če je že registriran v spletni trgovini oziroma vnese podatke za naročilo. Kupec lahko tudi v tem koraku vnese kodo kupona. Kupec ima možnost, da se registrira in ustvari račun. Pod obrazcem za vnos podatkov, kupec vidi povzetek naročila in izbere način način plačila. Po izboru načina plačila, kupec potrdi, da gre za Naročilo z obveznostjo plačila in da je seznanjen ter se strinja s splošnimi pogoji poslovanja in pogoji zasebnosti. S klikom na gumb Kupite sedaj, kupec odda naročilo.

Po oddaji naročila je stranka preusmerjena na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj elektronski naslov prejme sporočilo, da je naročilo v obdelavi, če gre za plačilo na TRR oziroma, da je naročilo potrjeno, če gre za direktno plačilo. Če gre za plačilo na TRR ponudnika, le-ta po prejetem plačilu, pošlje stranki, na elektronski naslov, sporočilo o zaključenem naročilu in priložen račun v PDF obliki.

Cene in komercialni pogoji

Vse cene na spletni strani so v evrih (€) in če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – podjetje Spletna Akademija d.o.o. ni zavezanec za DDV.

Ponudnik za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega produkta ali storitve – mesečno, polletno, letno, enkratno plačilo ali plačila na obroke. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, seminarji …), dobi stranka dostop do naročenih vsebin oziroma potrditev rezervacije na dogodku po dejansko opravljenem plačilu za naročene produkte ali storitve. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.
Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje nakup posameznega produkta ali storitve. Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so lahko simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Kupec lahko odstopi od pogodbe (nakupa) v roku 14 dni brez navedbe razloga. Odstopni rok poteče v roku 14 dni od dne sklenitve pogodbe. Če kupec odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Povračilo prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se s kupcem izrecno in pisno dogovori drugače (npr. dobropis ali druga oblika povračila).

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.

V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri storitvah, kjer naročnik mesečno plačuje za dostop, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve.

Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo oziroma pogodbo.

Odpoved pogodbe lahko stranka poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov podjetja).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin ali potrdi rezervacijo mesta na dogodku takoj oziroma v najkrajšem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu podjetja, v vsakem primeru pa vsaj naslednji delovni dan.

Odpoved s strani organizatorja

Ponudnik si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov. Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani ponudnika, le-ta, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. Enako v primeru katerega koli drugega produkta ali storitve.

Odpoved s strani udeleženca

Če udeleženec odpove udeležbo na izobraževanju najkasneje do dne začetka izobraževanja iz utemeljenih razlogov, na katere udeleženec nima ali ne more imeti vpliva, se mu opraviči plačilo, vendar le z ustreznimi pisnimi dokazili na info@tadejbevc.tv ali po pošti, na naslov Spletna Akademija d.o.o., Mali Kamen 51, 8281 Senovo.

Odjava udeleženca

Skrajni rok za odjavo od izobraževanja, delavnice, dogodka ali seminarja je 10 delovnih dni pred pričetkom posameznega izobraževanja. Odjava od posameznega izobraževanja mora biti vedno v pisni obliki na info@tadejbevc.tv ali po pošti, na naslov Spletna Akademija d.o.o., Mali Kamen 51, 8281 Senovo. V primeru odjave po tem datumu, organizator zaračuna znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi od trenutka odjave, za administrativne in druge stroške povezane z odjavo. V primeru neudeležbe brez odjave pa organizator zaračuna celotno kotizacijo izobraževanja.

Načini plačila

 1. plačilo na TRR– plačilo na transakcijski račun podjetja: stranka je po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila preusmerjena na stran s podatki za plačilo, istočasno pa dobi na svoj E-naslov potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.
 2. plačilo preko storitve PayPal – za vse produkte in storitve je možno plačati tudi z uporabo storitve spletnega plačilnega procesorja PayPal, kjer naročnik plača s svojim dobroimetjem na svojem PayPal računu ali pa s kreditno oziroma debetno kartico.

Ponudnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih uporabniki posredujejo preko katere od ponudnikove spletne strani. Te podatke zbirajo izključno plačilni procesorji, ki obdelujejo in sprejemajo plačila.

V primeru uporabe in plačevanja preko storitve PayPal je stranka oziroma naročnik dolžna pri morebitnem plačevanju s kreditno kartico na spletni strani ponudnika, zagotoviti vse razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente kreditne kartice, ki omogočajo identifikacijo stranke in so vezani na stranko.

O dejstvu ali sumu zlorabe kreditne kartice v povezavi s plačilom na spletni strani ponudnika je dolžna stranka nemudoma obvestiti ponudnika in svojega ponudnika plačilnih storitev.

V primeru zlorabe kreditne kartice se lahko stranka z morebitnimi zahtevki obrne na svojega ponudnika plačilnih storitev, skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je stranki nastala zaradi zlorabe kreditne kartice.

Varnost pri plačevanju s kreditnimi karticami

Za varnost pri plačevanju s kreditnimi karticami je poskrbljeno na strani ponudnika procesiranja kartic (PayPal).

Vsi podatki, ki jih naročniki vnesejo v obrazce za plačila s kreditnimi karticami, so varno shranjeni pri ponudniku procesiranja kreditnih kartic in v nobenem primeru na strežnikih ponudnika (Spletna Akademija d.o.o.).

Istočasno je spletna stran ponudnika varovana s SSL certifikatom (Comodo EssentialSSL, 256 bitna SSL zaščita), ki zagotavlja varno povezavo in plačevanje na spletni strani https://tadejbevc.tv/.

Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu z navedeno ponudbo ali korespondenco med ponudnikom in stranko.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

Avtorske pravice

Stranka (naročnik) v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih, produktih ali storitvah, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika stranka nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in stranko ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako stranka nima pravice do predelave izvorne kode.

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela stranka, stranka ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko pogovora v živo, elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletni strani ponudnika. Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja interneta. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki (stranke) od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 • ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
 • ravnanja tretjih oseb;
 • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

Pravice in obveznosti naročnika

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Končne določbe

 1. Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce spletnega mesta ponudnika.
 2. Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta prodajalca.
 3. Pogoji poslovanja so sestavni del naročila kupca.
 4. Kupec potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom izdelka.

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Spletna Akademija d.o.o.
Mali Kamen 51 | 8281 Senovo

Splošni pogoji poslovanja so bili nazadnje spremenjeni 17.1.2019.